Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 19 - Isaac’s First Plane Trip)

/kəˈnekt/

/ˈæt.mə.sfɪər/

/ ˈvɪv.ɪd/

/ rɪˈteɪn/

/ˈnoʊ.t̬ə.faɪ/

/ˈvɑː.mɪt/

/əˈflɪkt/

/aɪl/

/ˈɑː.θɚ/

/ˈbreɪk.daʊn/

/ˈkɑːr.ɡoʊ/

/ˈtʃæp.tɚ/Unit 18: The School Play1 | 2 | Unit 20: The Betrayal

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học