Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 4 - Lodging)

/ˌbed ən ˈbrek.fəst/

/ˈbʌdʒ.ɪt hoʊˈtel/

/ˈkæb.ɪn/

/ˈkæmp.saɪt/

/iːkəʊ rɪˈzɔːrt/

/moʊˈtel/

/rɪˈzɔːrt/

/ˈjuːθ ˌhɑː.stəl/Unit 3: Types of RestaurantsUnit 5: At the airport

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học