Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 22 - The Scribe’s Warning)

/ˈtʃer.ə.t̬i/

/ˈkɑː.mɝːs/

/kənˈdem/

/ˈkoʊ.zi/

/dɪˈpliːt/

/ˈem.paɪr/

/ɡʊdz/

/hiːd/

/ˈhɪtʃ.haɪk/

/mɑːk/

/ˈpɝː.sɪ.kjuːt/

/ˈpɪt̬.i/Unit 21: The Teller and the Thieves1 | 2 | Unit 23: How the Dinosaurs Really Died

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học