Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 25 - Gilbert and the Lizard)

/ ˈprɪn.sə.pəl/

/ ˈeθ.ɪ.kəl/

/ ɪkˈstɪŋkt/

/ˈer.kræft/

/səˈleb.rə.t̬i/

/ˈkɑːn.kriːt/

/dɪˈsaɪ.sɪv/

/ɪˈstim/

/ˈhɑːr.di/

/ˈɪn.stə.tuːt/

/ˈdʒel.ə.si/

/ˈmaɪ.ɡreɪt/Unit 24: The Traveler and the Innkeeper1 | 2 | Unit 26: The Forest People

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học