Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 26 - The Forest People)

/ əˈsʌmp.ʃən/

/ˈem.bə.si/

/ˈbɑːr.li/

/biːst/

/ˈkɝː.nəl/

/kənˈteɪ.dʒəs/

/kɔːrps/

/ˈkraɪ.sɪs/

/kjʊr/

/dɪˈfɔːrmd/

/dɪˈskrɪm.ə.neɪt/

/ɪkˈstɪŋ.ɡwɪʃ/Unit 25: Gilbert and the Lizard1 | 2 | Unit 27: Dying Forest

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học