Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 27 - Dying Forest)

/ ˈstræt̬.ə.dʒi/

/ dɪˈstrɪb.juːt/

/ dɪˈpɑː.zɪt/

/ ˌben.əˈfɪʃ.əl/

/ kənˈsɝːv/

/ ˈkruː.ʃəl/

/ˈɑːk.sɪ.dʒən/

/ˈbɝːθ.pleɪs/

/kəˈpæs.ə.t̬i/

/kəmˈper.ə.t̬ɪv/

/ˌkɑːm.prəˈhen.sɪv/

/ˈkjuː.mjə.lə.t̬ɪv/Unit 26: The Forest People1 | 2 | Unit 28: Thucydides and the Plague of Athens

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học