Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 28 - Thucydides and the Plague of Athens)

/ dɪˈfaɪn/

/ ɪkˈspænd/

/əˈveɪl/

/dred/

/ˌfʌn.dəˈmen.t̬əl/

/ˈhɔːr.ə.faɪ.ɪŋ/

/ɪnˈkredʒ.ə.ləs/

/ˈlɪŋ.ɡɚ/

/ˈɔːr-/

/ˈper.ə.freɪz/

/pleɪɡ/

/ˈprez.ənt.li/Unit 27: Dying Forest1 | 2 | Unit 29: The Solar Car Race

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học