Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 29 - The Solar Car Race)

/ˈtɝː.nə.mənt/

/ ˌɪn.t̬ɚˈækt/

/ ˈmoʊ.bəl/

/ ˈkæn.dɪ.dət /

/ ˈmɑː.də.faɪ/

/ ɪnˈkɔːr.pɚ.eɪt/

/ˈɑː.t̬ə.moʊ.biːl/

/ˌkɑːn.fəˈden.ʃəl/

/ˈkɔːr.pɚ.ət/

/ɪnˈhæns/

/ˈer.ə/

/ˈɡaɪd.laɪn/Unit 28: Thucydides and the Plague of Athens1 | 2 | Unit 30: The Heirs

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học