Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 29 - The Solar Car Race)

/ˈɑː.t̬ə.moʊ.biːl/

/ˌkɑːn.fəˈden.ʃəl/

/ˈkɔːr.pɚ.ət/

/ɪnˈhæns/

/ˈer.ə/

/ˈɡaɪd.laɪn/

/ˈɪn.t̬ɚ.vəl/

/ˈper.ə.lel/

/fəˈnɑː.mə.nɑːn/

/pəˈluːt/

/ˈrɪd.ə.kjuːl/

/ˈsoʊ.lɚ/Unit 28: Thucydides and the Plague of Athens1 | 2 | Unit 30: The Heirs

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học