Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 4 - The Corrupt Administrator)

/ədˈmɪn.ə.streɪ.t̬ɚ/

/ˈæf.lu.ənt/

/ˈɑː.dɪt/

/ˈɑː.t̬ə.meɪt/

/braɪb/

/kəˈrʌpt/

/dɪˈspoʊz/

/ˈhedˌkwɔːr.t̬ɚz/

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/

/ˈledʒ.ə.sleɪt/

/ˈmɝː.tʃən.daɪz/

/ˈriː.teɪl/Unit 3: The Bachelor’s Lesson1 | 2 | Unit 5: a Famous Accident

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học