Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 4 - The Corrupt Administrator)

/trænˈzæk.ʃən/

/ˈrev.ə.nuː/

/ ˈrʌb.ɪʃ/

/ ɪnˈsen.t̬ɪv/

/ ləˈdʒɪt̬.ə.mət/

/ məˈnɪp.jə.leɪt/

/ ˈvaɪ.ə.leɪt/

/ədˈmɪn.ə.streɪ.t̬ɚ/

/ˈæf.lu.ənt/

/ˈɑː.dɪt/

/ˈɑː.t̬ə.meɪt/

/braɪb/Unit 3: The Bachelor’s Lesson1 | 2 | Unit 5: a Famous Accident

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học