Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 12 - Brothers)

/ˌæn.θrəˈpɑː.lə.dʒi/

/əˈplɑːd/

/əˈpɔɪnt/

/kəmˈpæt̬.ə.bəl/

/kənˈfɝː/

/kənˈsek.jə.t̬ɪv/

/kruːd/

/kjuːb/

/ˈfiːd.bæk/

/ˈɪɡ.nɚ.əns/

/ˈmæs.kjə.lɪn/

/ˈmʌs.kjə.lɚ/Unit 11: Beethoven’s Gift1 | 2 | Unit 13: The Old Hound

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học