Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 21 - The Twins)

/ ˈfʊr.i.əs/

/ pɑːrˈtɪs.ə.pənt/

/əˈstaʊn.dɪd/

/ˈæt.rɪ.bjuːt/

/baɪˈlɪŋ.ɡwəl/

/kloʊn/

/kəˈloʊ.kwi.əl/

/kɑːzˈmet̬.ɪk/

/dæʃ/

/dɪsˈɡʌst/

/flɔːˈres.ənt/

/ɡʌlf/Unit 20: Microchips1 | 2 | Unit 22: The New Bioco

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học