Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 25 - The Man and the Monkey)

/ pɚ-/

/ bɪn/

/ fəˈtiːɡ/

/treɪl/

/esˈθet̬.ɪk/

/ˈer.ə.ɡənt/

/ˈkæn.jən/

/kriːk/

/drɪl/

/ɪɡˈzek.jə.t̬ɪv/

/ɪnˈklaɪn/

/ˈnæs.ti/Unit 24: The Resourceful Landlord1 | 2 | Unit 26: Cosmo’s Flight

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học