Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 2 - The Fossil Hunters)

/ˈɑːr.dʒu.əs/

/ˌkoʊ·ɪɡˈzɪst/

/kənˈsiːv/

/ˈiː.ɡoʊ/

/iˈlæs.tɪk/

/enˈdev.ɚ/

/ɪnˈɡreɪv/

/ˈek.skə.veɪt/

/ˈdʒæɡ.ɪd/

/ləˈkɑːl/

/moʊld/

/ˌaʊtˈraɪt/Unit 1: The North Star1 | 2 | Unit 3: Dressed to Excess

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học