Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 5 - A Bet)

/ nəˈɡoʊ.ʃi.eɪt/

/ˈɑːl.tɚ.neɪt/

/əˌpɑː.ləˈdʒet̬.ɪk/

/bɪˈnaɪn/

/tʃɑːr/

/ˈkler.ə.faɪ/

/ˈdɑː.ɡɪd/

/dɪˈstres/

/ɪnˈsuː/

/ɡæsp/

/ˈoʊ.vɚ.doʊs/

/pɚˈsweɪ.ʒən/Unit 4: The Butler’s Bad Day1 | 2 | Unit 6: Amazing Komodo Dragons

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học