Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 6 - Amazing Komodo Dragons)

/əˈʃɔːr/

/ˌkɑːn.trəˈdɪkt/

/ˈkaʊn.t̬ɚ.pɑːrt/

/dɪˈvɔɪd/

/dɪˈvɝːdʒ/

/iˈluːd/

/ˈem.bri.oʊ/

/fend/

/fɪkˈtɪʃ.əs/

/ɡəˈzet/

/ˌhoʊ.moʊˈdʒiː.ni.əs/

/əbˈstrʌkt/Unit 5: A Bet1 | 2 | Unit 7: Greek Magical Papyri

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học