Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 12 - The Butler)

/ ˌferˈwel/

/əˈdɔːrn/

/blɪs/

/ˈbʌt.lɚ/

/kræmp/

/dɪˈlæp.ə.deɪ.t̬ɪd/

/ɪˈvoʊk/

/ˈfɑː.sət/

/fɪlθ/

/flɑː/

/ɡrɪn/

/ˈhaʊs.kiː.pɪŋ/Unit 11: The Lydian King1 | 2 | Unit 13: The End of Smallpox

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học