Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 15 - Epidemic in Zimbabwe)

/ ˌep.əˈdem.ɪk/

/ kəmˈpæʃ.ən.ət/

/ʌpˈɡreɪd/

/ədˈhɪr/

/ədˈmɪn.ə.stɚ/

/kənˈtæm.ə.neɪt/

/dɪˈfɪʃ.ən.si/

/ˈhæz.ɚd/

/ɪmˈper.ə.t̬ɪv/

/ɪnˈtes·tənz/

/ˈmæn.ə.fest/

/met̬.əˈbɑː.lɪk/Unit 14: The Coward’s Lesson1 | 2 | Unit 16: The Brute and the Billionaire

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học