Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 3 - Selling)

/ˈwer.haʊs/

/səˈplaɪ.ɚ/

/ˈsupərˌmɑrkɪt/

/eɪ strit ˈmɑrkət/

/ˈstɔːr.ɪdʒ/

/stɑːk/

/ˈspɛʃələst ˈriˌteɪlər/

/ˈʃɑpɪŋ ˈsɛntər/

/rɪˈtɝːn/

/ˈriː.teɪ.lɚ/

/ˈriː.fʌnd/

/rɪˈkruːt.mənt/

/ˈpɝː.tʃəs/

/ˌpɝː.sənˈæl.ə.t̬i/

/ˈpen.ʃən/Unit 2: Companies1 | 2 | 3 | Unit 4: Great Ideas

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học