Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 25 - Hundred Plays)

/ˈæk.rə.bæt/

/ˈæd.və.kə.si/

/ˈkɑː.mjə.nəl/

/ˈfluː.ɪd/

/ˈhɑːr.mə.naɪz/

/ɪnˈdʌs.tri.əs/

/ɪnˈven.t̬ɪv/

/dʒuːˈdɪʃ.əl/

/ˈmæn.dɚ.ɪn/

/ˌmet.rəˈpɑː.lə.tən/

/ˈmɪm.ɪk/

/ˌmɪsˈɡaɪ.dɪd/Unit 24: Preparing of the Future1 | 2 | Unit 26: The Kidnapping

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học