Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 26 - The Kidnapping)

/ ɪnˈhɪr.ənt/

/kənˈstreɪn/

/ˈdiː.poʊ/

/ˈem.jə.leɪt/

/ˈfɔːrˌfɪŋ.ɡɚ/

/ɡʌts/

/ɪnˈtɪm.ə.deɪt/

/ˈdʒæn.ə.t̬ɚ/

/mɔɪst/

/noʊp/

/prɑːd/

/ˈræn.səm/Unit 25: Hundred Plays1 | 2 | Unit 27: The Earl of Shining

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học