Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 27 - The Earl of Shining)

/ ˈdep.jə.t̬i/

/əˈnæl.ə.dʒi/

/ˈæn.ses.tri/

/ˈɑːr.tʃɚ/

/kənˈspɪr.ə.si/

/ɝːl/

/ˈfreɪ.ɡrənt/

/ˈfʌn.əl/

/həˈred.ə.ter.i/

/hɪm/

/ɪnˈvɝːt/

/preɪ/Unit 26: The Kidnapping1 | 2 | Unit 28: The Lord and the Farmers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học