Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 28 - The Lord and the Farmers)

/ əˈdʒɔɪ.nɪŋ/

/ ˈter.əs/

/ ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/

/əˈledʒ/

/ɑːrtʃ/

/əˈsem.bəl/

/ˈkæʒ.ju.əl.ti/

/ɪˈrekt/

/faʊl/

/ˈhek.ter/

/ˈhaɪ.t̬ən/

/ˈmæn.ʃən/Unit 27: The Earl of Shining1 | 2 | Unit 29: The Shortcut

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học