Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 7 - Life stories)

/ˈkem.ə.stri/

/ˈhʌn.i.muːn/

/kəˈnekt/

/rɪˈtɝːn/

/ kəˈrɪr/

/ ˈhɪs.t̬ɚ.i/

/ ɪnˈvent/

/ ˈsen.tʃər.i/

/ kəˈlekt/

/ deθ/

/ ˈɪn.flu.əns/

/ tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ ɡoʊl/

/ roʊl/Unit 6: Food and drink1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 8: Fact or fiction?

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học