Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 8 - Fact or fiction?)

/sel.ə.breɪt/

/roʊˈmæn.t̬ɪk/

/ˈdɪs.kaʊnt/

/ədˈventʃər/

/exciting/

/ɪnˈkred.ə.bli/

/ ˈdʒen.ju.ɪn/

/ əˈpɪn.jən/

/ rɪˈvjuː/

/ pɚˈfɔːr.məns/

/ ɪnˈspaɪr/

/ ˈɪm.ɪdʒ/

/ ˈbʊk.ɪŋ/

/ nuːz/

/ ˈspaɪ.si/Unit 7: Life stories1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 9: Buy and sell

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học