Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 7 - Success)

/ˈeɪ.dʒənt/

/ˈbæŋ.kɚ/

/ˈkɑː.ment/

/ˈkʌn.tri.saɪd/

/dɪˈskʌv.ɚ.i/

/driːm/

/iˈkɑː.lə.dʒɪst/

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.t̬əl/

/ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/

/dʒʌst/

/ˈlɑːŋ.lɑːst/

/ˈmer.ɪdʒ/

/ˈmed.ɪ.kəl/Unit 6: Going away1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 8: Places to live

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học