Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 7 - Success)

/ˈmeɪ.dʒɚ/

/ˈwer.haʊs/

/ˈtɝː.nə.mənt/

/ prɪˈtend/

/ praɪd/

/ dɪˈskʌv.ɚ/

/ ˈtæl.ənt/

/ ˈspɑːn.sɚ/

/ ˈkwɔːr.t̬ɚ/

/ ɡɑːrd/

/ ˈsɝː.dʒən/

/ əˈtʃiːv.mənt/

/ ˈkɑːn.tækt/Unit 6: Going away1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 8: Places to live

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học