Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 9 - Places to live)

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

/ɪnˈtɪr.i.ɚ/

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ ɪɡˈzɪst/

/ freʃ/

/ ɪkˈspekt/

/ ɪkˈsper.ə.mənt/

/ ˈbed.ruːm/

/ ˈtaʊ.ɚ/

/ ˈmɪr.ɚ/

/ ɡreɪ/

/ praɪˈɔːr.ə.t̬i/

/ blɑːk/Unit 8: Places to live1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 10: Take care

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học