Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 9 - Places to live)

/ˈbæθ.ruːm/

/bliːtʃ/

/bɔɪl/

/ˈbʊk.ʃelf/

/kəˈlɪɡ.rə.fi/

/keɪv/

/ˈdeɪ.li/

/deɪˈkɔːr/

/ˈdɪʃˌwɑː.ʃɚ/

/drəˈmæt̬.ɪk/

/ˈfriː.zɚ/

/hiːt/

/ˈhaɪ.weɪ/Unit 8: Places to live1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 10: Take care

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học