Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 11 - The best things)

/ˈæd.ʌlt.hʊd/

/ˌɑːlˈraʊnd/

/ˈben.ə.fɪt/

/ˈbɑː.t̬əld/

/ˈbʌt̬.ɚ.flaɪ/

/dɪˈzɝː.t̬ɪd/

/ˈfaɪrˌfaɪ.t̬ɚ/

/ˈfriː.dəm/

/frɑːɡ/

/dʒɪˈræf/

/ɪnˈvɪz.ə.bəl/

/ˌɪr.əˈspɑːn.sə.bəl/

/læmp/Unit 10: Take care1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 12: Brand new

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học