Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 11 - The best things)

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

/ rɪˈviːl/

/ kiːn/

/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ rɪsk/

/ rɪˈspɑːn.sə.bəl/

/ ˈblæk.kɝː.ənt/

/ ˈbæt̬.ɚ.i/

/ ˈblæŋ.kɪt/

/ ˈsuː.t̬ə.bəl/

/ ˈfɪz.ɪ.kəl/

/roʊp/Unit 10: Take care1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 12: Brand new

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học