Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 1 - Your world)

/əˈkweɪn.təns/

/əˈsɪs.tənt/

/ˈklæs.meɪt/

/ˈkɑːn.stənt.li/

/dɪˈpres.ɪŋ/

/dəˈmes.tɪk/

/ˈiː.kwə.li/

/ˌek.spləˈneɪ.ʃən/

/ˈfʊt.prɪnt/

/ɡoʊ/

/ˈɡrʌm.pi/

/ˈher.staɪl/

/ˈaɪr.nɪŋ/

/ˌmɪd.əlˈeɪdʒd/

/ˈmʌð.ɚ.ɪn.lɑː/Unit 14: Money1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 2: Memory

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học