Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 4 - Real lives)

/ˈkɑːn.fɚ.əns/

/ kəˈmjuː.nə.t̬i/

/ ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/

/ ˈkɝː.ɪdʒ/

/ ˈtæl.ənt/

/ ˈprɪn.sə.pəl/

/ æmˈbɪʃ.ən/

/ ˈek.strə/

/ əˈtʃiːv.mənt/

/ ˈfaʊn.dɚ/

/ˈneɪ.t̬ɪv/

/ˈdæm.ɪdʒ/

/ˈkriː.tʃɚ/

/reɪz/Unit 3: Across the globe1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 5: Go for it!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học