Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 4 - Real lives)

/ˌeɪ.bəlˈbɑː.did/

/ˈæm.pjə.teɪt/

/blæk/

/ˈbriː.ðɪŋ/

/ˈtʃɑːr.mɪŋ/

/tʃɑːrt/

/kəˈreɪ.dʒəs/

/ˈded.ə.keɪ.t̬ɪd/

/daɪˈrekt.li/

/ˈiː.ɡoʊ.tɪ.zəm/

/ɪkˈsep.ʃən.əl.i/

/ɪɡˈzɑː.stɪd/

/ɪkˈstrækt/

/ˈfɪr.səm/Unit 3: Across the globe1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 5: Go for it!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học