Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 5 - Go for it!)

/prəˈdʌk.ʃən/

/ɪnˈθuː.zi.æz.əm/

/ɪnˈven.t̬ɚ/

/ˌwɜːrkəˈhɑːlɪk/

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/

/ kəmˈpiːt/

/ ˈɑː.nɪst/

/ əˈvɔɪd/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ ˈsoʊ.ʃəl/

/ ˈstræt̬.ə.dʒi/

/ əˈfek.tɪv/

/ ˈwiːk.nəs/Unit 4: Real lives1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 6: True stories

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học