Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 6 - True stories)

/ dɪˈskʌv.ɚ/

/ kraɪm/

/ klɪr/

/ kənˈsɪd.ɚ/

/ˈfɜːrmli/

/ en.t̬ɚˈteɪn/

/ ˈɪm.pækt/

/ ɪˈmɝː.dʒən.si/

/ nɝːv/

/ˈker.fəl.i/

/roʊl/

/ɡoʊst/

/truːθ/

/fɪr/Unit 5: Go for it!1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 7: Must see!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học