Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 7 - Must see!)

/ˈriː.fʌnd/

/ ˈfɔːr.kæst/

/ ɪmˈber.əst/

/ pɚˈmɪʃ.ən/

/ ˈsker.i/

/ ˈfrʌs.treɪ.t̬ɪd/

/ ˈfʊr.i.əs/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ ˈdek.eɪd/

/ rɪˈdɪk.jə.ləs/

/ rɪˈmuːv/

/ ˈkæp.tʃɚ/

/ˌkɑːm.penˈseɪ.ʃən/

/ˈiː.vəl/Unit 6: True stories1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 8: Social life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học