Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 7 - Must see!)

/əˈdɔːr/

/ˈæd.vɚ.taɪ.zɚ/

/əˈmeɪzd/

/ˈeɪ.vi.eɪ.t̬ɚ/

/ˈbeɪ.bi.sɪt/

/bælˈeɪ/

/ˈkeɪ.bəl/

/ˈkæm.rə.wɝːk/

/ˈkætʃ.i/

/ˌsɪn.ə.məˈtɑː.ɡrə.fi/

/kənˈfjuː.zɪŋ/

/dɪˈlaɪ.t̬ɪd/

/dɪˈprest/

/ˌdɪs.əˈpɔɪn.t̬ɪŋ/Unit 6: True stories1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 8: Social life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học