Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 8 - Social life)

/bæn/

/ ˈpʌŋk.tʃu.əl/

/ ˈbæt̬.ɚ.i/

/ˌrez.əˈluː.ʃən/

/hoʊst/

/ˈnɔːr.məl/

/ɡræb/

/rɪˈfjuːz/

/səˈraʊnd/

/ɪnˈsɪst/

/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

/ˈmæn.ɚ/

/əˈfend/Unit 7: Must see!1 | 2 | 3 | Unit 9: Stuff!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học