Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 8 - Social life)

/ˈæʃ.treɪ/

/ˈklʌb.ɪŋ/

/ˈkrʌm.pəld/

/ˈdɪs.koʊ/

/ˈfɔːr.ə.nɚ/

/ˌdʒen.ə r.əl.əˈzeɪ.ʃən/

/hæv/

/hʌɡ/

/aɪl/

/ˌker.iˈoʊ.ki/

/ˌaʊtˈreɪ.dʒəs/

/ˈpɝː.fekt.li/Unit 7: Must see!1 | 2 | 3 | Unit 9: Stuff!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học