Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 9 - Stuff!)

/kənˈsuː.mɚ/

/rɪˈwɔːrd/

/dɪˈlɪv.ɚ.i/

/iˌlekˈtrɑː.nɪ.kəl.i/

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr /

/ ˈdɑː.mə.neɪt/

/ ˈfɝː.nɪ.tʃɚ/

/ ˈpɝː.tʃəs/

/ədˈvæntɪdʒ/

/ bleɪm/

/ pəˈzeʃ.ən/

/ ˈʌn.dɚ.wer/

/ ˌriːˈtʃɑːrdʒ/

/ sper/

/ ˈfɪz.ɪ.kəl/Unit 8: Social life1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 10: Society and change

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học