Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 9 - Stuff!)

/ˈbæk.pæk/

/ˈbɑː.di.ɡɑːrd/

/ˈbɔɪ.lɚ/

/buːˈtiːk/

/ˈkæʃ.mɪr/

/ˈtʃaɪld.ləs/

/ˈkliː.nɚ/

/ˈklaɪ.mɪŋ/

/klɪp/

/ˈkʊk.ɚ/

/ˈdek.ər.eɪ.t̬ɚ/

/ˈhɑːrm.ləs/Unit 8: Social life1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 10: Society and change

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học