Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 12 - Your choice)

/əˈkaʊn.t̬ən.si/

/dɪˈpɑːrt/

/pɚˈsweɪd/

/ˈloʊn.li/

/səˈpɔːrt/

/sɪˈvɪr/

/ rɪˈmuːv/

/ ˈpɪr.i.əd/

/əˈbæn.dən/

/ dɪˈvɪʒ.ən/

/ daɪˈlem.ə/

/pəˈzɪʃ.ən/

/trɪk/Unit 11: Rules1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 1: Getting on

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học