Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 12 - Your choice)

/ədˈven.tʃɚ.əs/

/ˈbɑːr.bə.kjuː/

/ker/

/ˈkɑːn.tækt/

/ˌfeɪ.t̬əlˈɪs.tɪk/

/ˈfɪr.fəl/

/ˌɪn.tuːˈɪʃ.ən/

/ˈlæn.dɪŋ/

/ˈles.ən/

/ˈlɑː.dʒɪ.kəl/

/ˈloʊn.li.nəs/

/ˈnɑː.ʃəs/

/ˈpeɪnˌkɪl.ɚ/Unit 11: Rules1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 1: Getting on

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học