Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 4 - Your mind)

/ˈmɪʃ.ən/

/ˌmæθˈmæt̬.ɪ.kəl/

/kənˈviː.ni.ənt/

/ səˈlekt/

/ dɪˈsep.tɪv/

/ treɪt/

/ ˈθɪr.i/

/ ɑːpˈtɪʃ.ən/

/ ˈvɝː.ʒən/

/ kənˈsen.səs/

/ ˈek.sə.kjuːt/

/ ˈaɪ.sə.leɪ.t̬ɪd/

/ ˌkɑːn.ʃiˈen.ʃəs/Unit 3: It all went wrong1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 5: Face to face

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học