Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 4 - Your mind)

/ˌæb.səntˈmaɪn.dɪd/

/ədˈvæns/

/əˈɡriː.ə.bəl/

/ˌɑːrɡ.jəˈmen.t̬ə.t̬ɪv/

/əˈses.mənt/

/bjuːˈtɪʃ.ən/

/ˈkɑːm.plə.keɪ.t̬ɪd/

/ˈkɔːr.ə.leɪt/

/kɝːs/

/dɪˈpreʃ.ən/

/ˈdɪs.ə.plɪn/

/ɪˈreɪs/

/ˈek.strə.vɝːt/Unit 3: It all went wrong1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 5: Face to face

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học