Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 6 - Big ideas)

/bəˈluːn/

/kənˈteɪ.nɚ/

/kənˈten.dɚ/

/ɡɪv/

/ˌɡləʊbəlɪˈzeɪʃən/

/ɪˈluː.mə.neɪt/

/ɪˈnɪʃ.əl.i/

/ˈpɑː.sə.bəl/

/ˈʃɪp.ɪŋ/

/ˈstæn.dɚ.daɪz/

/step/

/ˈstrʌɡ.əl/

/ˈsɪŋ.krə.naɪz/Unit 5: Face to face1 | 2 | 3 | Unit 7: Events

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học