Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 6 - Big ideas)

/ˈflek.sə.bəl/

/dʒɝːm/

/spiːtʃ/

/grænt/

/ ˈhaɪ.dʒiːn/

/ dɪˈfaɪn/

/ ɪˈneɪ.bəl/

/ dɪˌtɝː.mɪˈneɪ.ʃən/

/ ɪkˈsplɔːr/

/səbˈmɪt/

/traɪb/

/ˈmet̬.əl/

/ˈɑːr.mi/Unit 5: Face to face1 | 2 | 3 | Unit 7: Events

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học