Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 7 - Events)

/ ˈspɑːn.sɚ/

/ ˈkɑːn.sə.kwənt.li/

/ɪmˈpɝː.sən.əl/

/welθ/

/kraʊd/

/tʃɪr/

/əˈtrækt/

/ˈhʌŋ.ɡɚ/

/braɪd/

/ˈproʊ.test/

/dʒɔɪ/

/əˈnɔɪ/

/ˌæn.əˈvɝː.sɚ.i/

/ˈpoʊ.stɚ/

/ɪmˈbreɪs/Unit 6: Big ideas1 | 2 | 3 | 4 | Unit 8: Strange but true

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học