Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 7 - Events)

/æd/

/ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/

/ˈbæn.ɚ/

/ˈbraɪd.ɡruːm/

/kæmˈpeɪn/

/ˈkɑːr.nə.vəl/

/tʃɑːrdʒ/

/klæʃ/

/koʊˈɔːr.dən.eɪt/

/ˌkʌl.məˈneɪ.ʃən/

/ˌdek.ərˈeɪ.ʃən/

/ˈdem.ən.streɪ.t̬ɚ/

/ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/

/ˈflaɪ.ɚ/

/ˈɡæð.ɚ.ɪŋ/Unit 6: Big ideas1 | 2 | 3 | 4 | Unit 8: Strange but true

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học