Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 8 - Strange but true)

/æbˈdʌk.ʃən/

/əˈledʒd/

/æmˈniː.ʒə/

/əˈpɑː.lɪŋ/

/boʊlt/

/ˈker.ləs/

/kənˈspaɪr/

/kənˈvɪn.sɪŋ/

/kəˈrɑː.bə.reɪt/

/ˈdef.ən.ɪŋ/

/ˌdɪs.əˈpɪr.əns/

/dɪsˈɡreɪs.fəl.i/

/dɪˈstrɑːt/

/daʊt/

/ɪɡˈzɑː.stɪŋ/Unit 7: Events1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 9: Getting it right

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học