Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 8 - Strange but true)

/ˈkem.ɪ.kəl/

/ɪnˈʃʊrəns/

/ ˈkɑːn.trə.vɝː.si/

/ rer/

/ pɚ-/

/ ˈwɪt.nəs/

/ ˈlɑːn.dri/

/ ɪˈvæk.ju.eɪt/

/ dɪˈpɑː.zɪt/

/ ˈmoʊ.t̬ɪv/

/ prəˈhɪb.ɪt/

/ˈem.bə.si/

/ˈɪn.sɪ.dənt/

/ˈprem.ɪ.sɪz/

/kɪl/Unit 7: Events1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 9: Getting it right

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học