Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 9 - Getting it right)

/rep.jəˈteɪ.ʃən/

/ tʃuː/

/ ˈnoʊ.t̬ɪs/

/ əˈpriː.ʃi.eɪt/

/ ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/

/ ˌkɑːn.sənˈtreɪ.ʃən/

/juːˈnaɪt/

/əˈten.ʃən/

/kɑːrˈtuːn/

/breθ/

/ˈwɪl.dɚ.nəs/

/ɪɡˈzɑː.t̬ɪk/

/kənˈsɪs.tənt/Unit 8: Strange but true1 | 2 | 3 | Unit 10: Media

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học