Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 9 - Getting it right)

/ˈæk.rə.nɪm/

/ˌeɪ.es.eɪˈpiː/

/blʌf/

/kənˈsɝː.və.t̬ɪv/

/ɝːθ/

/ɡʌm/

/ˌɪn.təˈneɪ.ʃən/

/ˈleɪ.di.bɝːd/

/ˈmæn.hoʊl/

/məˈnɑː.t̬ən.əs/

/ˈnɑːr.sə.sɪst/

/ˈpɪn.ə.kəl/

/ˈprɑː.ɡres/Unit 8: Strange but true1 | 2 | 3 | Unit 10: Media

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học