Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 10 - Media)

/ˈmeɪ.dʒɚ/

/ˈstæn.dɚd/

/juːˈniːk/

/ ədˈmɪt/

/ əˈfen.sɪv/

/ˈɑːr.t̬ɪ.kəl/

/piːs/

/əˈθɔːr.ə.t̬i/

/dɪˈnaɪ/

/əˈkjuːz/

/kəmˈpleɪnt/

/pɔːrˈtreɪ/

/wɔːrn/Unit 9: Getting it right1 | 2 | 3 | Unit 11: Life issues

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học