Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 10 - Media)

/əˈbjuː.sɪv/

/ˈbrɑːd.ʃiːt/

/buːˈliː.mi.ə/

/ˌsɝː.kjəˈleɪ.ʃən/

/ˌkɔːr.əˈspɑːn.dənt/

/ˈkʌv.ɚ.ɪdʒ/

/ˌek.senˈtrɪs.ə.t̬i/

/fəˈren.zɪk/

/ˌɪn.t̬ɚˈræk.tɪv/

/ˈmaɪ.kroʊˌblɑː.ɡɪŋ/

/əˈfens/

/ˈreɪ.t̬ɪŋ/

/ˈriː.dɚ.ʃɪp/Unit 9: Getting it right1 | 2 | 3 | Unit 11: Life issues

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học