Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 5 - Events)

/ɪˈvent/

/ en.t̬ɚˈteɪn/

/ rɪˈsep.ʃən/

/ ˈweɪ.t̬ɚ/

/ˈklaɪ.ənt/

/ˈɔːr.dɚ/

/ɡest/

/ˈsoʊ.ʃə.laɪz/

/ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/

/ˈspeʃ.əl əˈkeɪ.ʒən/Unit 4: OfficesUnit 6: Money

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học