Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 7 - Projects)

/ˈbʌdʒ.ɪt/

/ˈleɪ.bɚ/

/ˌprɑː.dʒekt ˈmæn.ə.dʒɚ/

/ eɪm/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ˈdedlaɪn/

/ˈprɑː.dʒekt/

/ ˈriː.sɝːtʃ/

/ˈskedʒ.uːl/

/steɪdʒ/

/məˈtɪr.i.əl/Unit 6: MoneyUnit 8: Solutions

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học