Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 3 - Etiquette)

/ˈhaɪ.rɑːr.ki/

/səˈbɔːr.dən.ət/

/ˈkɑːn.tækt/

/ˈet̬.ɪ.kɪt/

/ˌɔːr.ɡən.əˈzeɪ.ʃən/

/ˌɔːr.ɡən.əˈzeɪ.ʃən.əl/

/ rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

/ruːl/

/ˈsteɪ.t̬əs/

/ˈwɜrkɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt/Unit 2: DataUnit 4: Image

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học